Ai không nên uống nước ion kiềm?

0243 787 1745
0936 487 883